Verksamhet & pedagogik

Barn är kompetenta och har en stark inneboende drivkraft att utforska omvärlden. Detta vill vi på Gudruns förskola ta vara på i vår pedagogiska verksamhet. Vi strävar efter att utmana barnens tänkande samt att stimulera deras kreativitet och skapande.

Ställningstagande

Vår förskolas ställningstagande visar vad vi pedagoger vill att vår förskola ska stå för och vilken barn-, människo- och kunskapssyn vi har tagit ställning för. Vi har också tillsammans formulerat metoder som hjälper oss att genomföra vårt ställningstagande i praktiken. Metoderna hjälper oss att fatta beslut i vardagen och att organisera vårt arbete.

Delaktighet och inflytande

För att barnen ska få inflytande och delaktighet i verksamheten arbetar vi projekterande, vilket innebär att vi med utgångspunkt från barnens intressen utmanar dem vidare i deras lärande. Vi är nyfikna på barnens aktiviteter, är med i deras lekar, uppmärksammar och deltar i deras utforskande.

Möten med vär(l)den

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla kunskap genom att utforska, ställa frågor och samtala om hur de olika val vi gör bidrar till en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, social som miljömässig. Vi synliggör också alla människors lika värde och olikhet för barnen på ett positivt sätt.

Lärmiljöer

Vi erbjuder olika utforskande och utmanande lärmiljöer både inomhus och utomhus. Miljöerna ger barnen valmöjligheter, delaktighet, variation och goda möjligheter för utveckling.

Låna böcker från vårt kapprumsbibliotek

På varje block finns ett kapprumsbibliotek där barn och vårdnadshavare tillsammans kan låna hem böcker och sedan lämna tillbaka dem på förskolan. Det är ett samarbete med stadsbiblioteket. De kommer även till förskolan med jämna mellanrum och berättar om nyheter och tips. Vi ser hela tiden till att uppdatera biblioteket med nya böcker och på de språk som barnen har som modersmål.

 

 

 

Uppdaterad: